Metodyka

SLM® – Service Level Management. Model zarządzania usługami IT oparty na cyklu życia usługi. Metodyka zawiera następujące składniki:
 1. Model cyklu życia usługi przyjęty w organizacji;
 2. Opis definicji ról i przypisanych do nich odpowiedzialności i uprawnień;
 3. Szablony niezbędnych dokumentów (min. SLI i SLA);
 4. Wzorzec katalogu usług IT zawierający opis i definicję usług, warunki ich świadczenia, role i odpowiedzialności (dostawcy i Klienta), definicje mierników realizacji, opis metod monitorowania i usprawniania realizacji, itp.;
 5. Proces zarządzania poziomem jakości świadczonych usług IT, obejmujący:
 • Inicjowanie (obsługa zapotrzebowania Klienta);
 • Definiowanie (opisanie warunków zapewniających obsługę zapotrzebowania Klienta);
 • Testowanie, inaczej SLI (próbne świadczenie usług w celu weryfikacji oczekiwań i potrzeb Klienta w odniesieniu do możliwości IT);
 • Negocjowanie, inaczej SLA (uzgodnienie warunków świadczenia usług IT);
 • Realizowanie usług IT;
 • Monitorowanie (ciągłe sprawdzanie poziomu świadczenia usług IT);
 • Raportowanie (prezentowanie wyników współpracy);
 • Przegląd okresowy (omawianie poziomu jakości świadczonych usług);
 • Zarządzanie zmianą (dopasowywanie świadczonych usług do zmieniających się warunków ich świadczenia).

Mocne strony
Słabe strony

 1. Kompatybilność z istniejącymi modelami i metodykami projektowymi (PRINCE2®, PMBoK®); 
 2. Kompatybilność z ITIL®; 
 3. Szybkość wdrożenia, z możliwościa odnotowywania tzw. Quick wins; 
 4. Uniwersalność i możliwość zastosowania w każdej organizacji, bez względu na branżę, czy sektor; 
 5. Dostarcza szablony wszystkich niezbędnych dokumentów;
 6. Poziom szczegółowości zapewnia efektywne wdrożenie w organizacji;
 7.  Zorientowana na biznes, a nie na technologię.
 1. Niewłaściwie wdrożona może niepotrzebnie „zbiurokratyzować” działania operacyjne; 
 2. Wymaga znajomości podstaw innych metodyk, w szczególności wdrożonych już w organizacji; 
 3. Zapewnienie udanego wdrożenia wymaga zaangażowania nie tylko osób z IT, ale także ze strony Klientów IT;